Цивільний позов про відшкодування майнової та моральної шкоди (зразок)

Цивільний позов про відшкодування майнової та моральної шкоди (зразок)

Хмельницького МВ УМВС України

в Хмельницької області

від Марципанової Олени Володимирівни

проживає: м. Хмельницький,

вул. Невідома, буд. 199

в порядку ст. 128 КПК України

(про відшкодування майнової та моральної шкоди )

Я є потерпілою у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000000 від 08.07. року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України.

15000,00 грн. коштує новий телевізор «Sony»

Крім зазначеного, внаслідок вищезгаданих протиправних дій мені була спричинена також моральна шкода. Наявність моральної шкоди я обґрунтовую:

#8211; душевними стражданнями, що їх я пережила у зв#8217;язку з самим фактом крадіжки;

#8211; душевними стражданнями, пов’язаними з тим, що я не змогла користуватися всіма благами та перевагами, які дає телевізор. Зокрема, мої улюблені серіали та захоплюючі ток-шоу.

Осягнути повною мірою рівень моральних страждань, пов#8217;язаних із крадіжкою, а тим більше оцінити в грошовому виразі надзвичайно важко. Однак, враховуючи всі перелічені вище фактори, заподіяну моральну шкоду я оцінюю у розмірі 12000,00 грн.

На підставі вищенаведеного та відповідно до ст. ст. 127, 128 КПК України,

1. Визнати мене, Марципанову Олену Володимирівну, 1983 р.н., цивільним позивачем по даному кримінальному провадженні.

2. У разі встановлення осіб, які вчинили на мене розбійний напад, притягнути їх як цивільних відповідачів у цьому кримінальному провадженні

3. Стягнути з цивільних відповідачів на мою користь майнову шкоду в сумі 15000,00 гривен та моральну шкоду в сумі 12000,00 гривен, а всього – 27000,00 грн.

4. Вжити заходи до забезпечення цього цивільного позову.

01 серпня року

Слідчий СВ Хмельницького МВ

УМВС України в Хмельницькій області

Старший лейтенант міліції Підпис Невідомий Н.А.

Форма та зміст цивільного позову в кримінальному судочинстві повинні відповідати вимогам ст. 119 Цивільного процесуального кодексу України.

http://www.yurrus.com.ua/tsyvilnyj-pozov-pro-vidshkoduvannya-majnovoji-ta-moralnoji-shkody-zrazok/

Відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному провадженні, цивільний позов

Стаття 127. Відшкодування (компенсація) шкоди потерпілому

2. Шкода, завдана кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням, може бути стягнута судовим рішен­ням за результатами розгляду цивільного позову в кримінальному провадженні.

3. Шкода, завдана потерпілому внаслідок кримінального правопо­рушення, компенсується йому за рахунок Державного бюджету Україниу випадках та в порядку, передбачених законом.

Дієздатність такої фізичної особи тут потрібна тому, що заподіяна кримі­нальним правопорушенням шкода одночасно з кримінальними правовими від-

носинами формує й цивільні правові, в яких винний є стороною-боржником. Для його заміни цією фізичною особою вона й має бути дієздатною.

4. Згоди потерпілого на відшкодування (компенсацію) в добровільному порядку завданої йому шкоди не вимагається.

5. Пункт 2 ст.127 КПК передбачає другий, найбільш поширений на прак­тиці спосіб відшкодування (компенсації ) потерпілому шкоди - шляхом стягнен­ня судовим рішенням за результатами розгляду цивільного позову в криміналь­ному провадженні.

Стаття 128. Цивільний позов у кримінальному провадженні

2. На захист інтересів неповнолітніх осіб та осіб, визнаних у встанов­леному законом порядку недієздатними чи обмежено дієздатними, цивіль­ний позов може бути пред'явлений їхніми законними представниками.

4. Форма та зміст позовної заяви повинні відповідати вимогам, вста­новленим до позовів, які пред'являються у порядку цивільного судочин­ства.

6. Відмова у позові в порядку цивільного, господарського або ад­міністративного судочинства позбавляє цивільного позивача права пред'являти той же позов у кримінальному провадженні.

7. Особа, яка не пред'явила цивільного позову в кримінальному про­вадженні, а також особа, цивільний позов якої залишено без розгляду, має право пред'явити його в порядку цивільного судочинства.

яку представляє, за винятком тих, які носять особистий характер - права давати пояснення, показання тощо, а також права на відмову від позову, укладення мирової угоди, якщо такі права спеціально не оговорені в уповноважуючих до­кументах.

Як і щодо цивільного позивача, закон не вимагає виносити постанову чи постановляти ухвалу про визнання підозрюваного, обвинуваченого цивільним відповідачем.

8. Оскільки шкода, завдана малолітньою особою (яка не досягла чотир­надцяти років) за законом відшкодовується за загальним правилом її батьками

9. Цивільний відповідач у кримінальному провадженні може мати свого представника. Представництво цивільного відповідача щодо суб'єктного скла­ду, уповноважувальних документів, обсягу прав аналогічне представництву цивільного позивача (ст. 63 КПК).

і розміру завданої шкоди покладений на слідчого та прокурора (ст. 92 КПК), що для цивільного позивача є правом (ст.ст. 56, 61 КПК);

4) зміст позовних вимог, ціна позову щодо вимог майнового характеру (п.

3, 4 ч. 2 ст. 119 ЦПК) можуть викладатися, наприклад, так: «Прошу відшкоду­вати мені шкоду, завдану злочинними діями Петренка П.П., у сумі 1000 грн»;

6) підпис позивача або його представника із зазначенням дати подачі по­зовної заяви.

У разі пред'явлення позову особами, які діють на захист інтересів цивіль­них позивачів, у заяві повинні бути зазначені підстави такого звернення.

При закритті кримінального провадження з наведених підстав слідчий, прокурор, суддя і суд зобов'язані роз'яснити особі її право пред'явити позов у порядку цивільного судочинства.

11. Суд не вправі передавати цивільний позов для вирішення в порядку цивільного судочинства, а зобов'язаний його вирішити за правилами розгляду, встановленими КПК України.

судового розгляду без них або про його відкладення. При цьому суд має право за клопотанням прокурора чи за власною ініціативою шляхом постановления ухвали накласти грошове стягнення на цивільного відповідача (ст.ст. 144, 146, ч. 2 ст. 326 КПК).

Стаття 129. Вирішення цивільного позову у кримінальному про­вадженні

Ухвалюючи обвинувальний вирок, постановляючи ухвалу про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, суд залежно від доведеності підстав і розміру позову задовольняє цивільний позов повністю або частково чи відмовляє в ньому.

2. У разі встановлення відсутності події кримінального правопору­шення суд відмовляє в позові.

1. Вирішення судом у кримінальному провадженні питання про відшко­дування (компенсацію) шкоди, завданої кримінальним правопорушенням чи суспільно небезпечним діянням, якщо цивільного позову не було заявлено, за­коном не передбачено.

4. Якщо суд задовольняє цивільний позов щодо кількох обвинувачених - цивільних відповідачів, у вироку має бути зазначено, в якій формі на них по­кладається цивільна відповідальність - часткова чи солідарна.

Неприпустимим є покладення солідарної відповідальності на осіб, яких притягнено до кримінальної відповідальності в одній справі, проте за кримі­нальні правопорушення, не пов'язані спільним умислом.

В усіх наведених випадках за цивільним позивачем залишається право пред'явлення позову в порядку цивільного судочинства.

12. Якщо суд залишив без розгляду позов, пред'явлений у кримінальному провадженні, час від дня пред'явлення позову до набрання законної сили су­довим рішенням, яким позов було залишено без розгляду, не зараховується до позовної давності.

Якщо частина строку, що залишилася, є меншою ніж шість місяців, вона подовжується до шести місяців (ч. 2 ст. 265 ЦК).

http://infopedia.su/9x544d.html

Гражданский иск в уголовном процессе

Образец гражданского иска в уголовном процессе. Иск о взыскании материального ущерба и морального вреда, причиненного в результате преступления (нанесения легких телесных повреждений ст.125 УК Украины)

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД Г. МАРИУПОЛЯ

Истец: Горный Игорь Александрович,

26.06.1979 года рождения,

проживающий по адресу:

87514, г. Мариуполь,

ул.Южная, д.22, кв.31

Ответчик: Кирза Вячеслав Анатольевич,

06.11.1968 года рождения

проживающий по адресу:

87500, г. Мариуполь,

пр-т Ленина, __, кв.__

о возмещение материального и морального вреда, причиненного преступлением

С 17.08.06 по 29.08.06 г. я находился на стационарном лечении в неврологическом отделении городской больницы №9, так как очень плохо себя чувствовал (подтверждается выпиской из амбулаторной карты).

Таким образом, Кирза В.Я. своими умышленными действиями совершил преступление – умышленное причинение потерпевшему легких телесных повреждений, повлекших кратковременное расстройство здоровья, т.е. преступление, предусмотренное ст.125, ч.2 УК Украины.

В связи с этим я обратился в суд с жалобой в порядке ст.27 УПК Украины.

Данным преступлением мне был причинен материальный ущерб, который состоит из расходов, которые я вынужден был понести на покупку медикаментов и лекарств.

Размер материального ущерба составляет 150 грн. и подтверждается кассовыми чеками на покупку медикаментов, выпиской из амбулаторной карты.

Кроме того, я проходил лечение в стационаре, в связи с чем у меня нарушился ход моей привычной жизни, что принесло мне дополнительные моральные страдания, так как я не мог заниматься своими привычными делами, потерял в заработке.

Также, обвиняемый грубо оскорблял меня в присутствии близких мне людей жены, тещи и малолетнего ребенка, чем унизил мое человеческое достоинство.

Моральный вред я оцениваю в размере 10000 грн.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 28,29 УПК Украины, 1166, 1167 ГК Украины,

1. Признать меня гражданским истцом.

2. Взыскать с ответчика в мою пользу сумму возмещения материального ущерба в размере 150 грн.

3. Взыскать с ответчика в мою пользу сумму возмещения морального вреда в размере 10000 грн.

4. Судебные издержки возложить на ответчика.

http://pozovsud.com.ua/dokumenti_v_ugolovnom_protsesse/grazhdanskiy_isk_v_ugolovnom_protsesse.html

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением