Закон о коррупции украины

Закону України «Про боротьбу з корупцією» визначає:

«Корупція» - це діяльність осіб, уповноважених на виконання функцій держави, спрямована на протиправне використання наданих їм повноважень для одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг.

а) незаконне одержання особою, що уповноважена на виконання державних чи самоврядних функцій, подарунків, послуг, пільг тощо безоплатно або за ціною, яка істотно нижча їх фактичної вартості.

б) одержання особою, що уповноважена на виконання державних чи самоврядних функцій, кредитів, позичок, цінних паперів, нерухомого та іншого майна з використанням при цьому пільг і переваг, не передбачених чинними законодавством.

Закон України «Про боротьбу з корупцією» визначає коло осіб, які несуть відповідальність за корупційні дії. Відповідно до цього закону:

1) державні службовці;

2) Прем’єр – міністр, перший віце - прем’єр міністр, віце – прем’єр міністри, міністри;

3) народні депутати України, депутати Верховної Ради АР Крим, депутати місцевих рад усіх рівнів;

4) посадові особи місцевого самоврядування;

5) військовослужбовці збройних сил України та інших військових формувань (крім солдатів строкової служби).

Крім того, Україна приєдналася до низки міжнародних конвенцій та угод, які стали у такий спосіб складовою частиною українського законодавства і також містять підстави, санкції та механізми щодо запобігання та боротьбі із корупцією.

Корупція буває системною та випадковою , великою та малою. Що ж до проявів корупції, які найчастіше мають місце у нашому повсякденному житті, то вони наступні:

Хабарництво - обіцянка, пропозиція чи надання якої-небудь переваги, яка належним впливає на дії чи рішення посадовою особи.

Здирництво – примушення громадянина платити гроші чи надавати інші цінності в обмін на дії чи бездіяльність посадової особи.

Протекціонізм - надання ресурсів громадянами, які належить до якоїсь певної привілейованої групи.

Кумівство – висування родичів на державні посади, надання їм пільгових послуг та ресурсів;

Обман – це поведінка, спрямована на отримання власної вигоди чи вигоди для третьої сторони шляхом обману громадянина чи юридичної особи;

Розтрата бюджетних коштів – крадіжка ресурсів особами, які мають владу або контроль над чим-небудь цінним.

Зловживання владою – участь у домовленостях, придбанні посади чи отриманні комерційного інтересу, що є несумісним з офіційним статусом та положенням.

Таким чином, корупція – це складне соціальне явище, що негативно впливає на всі аспекти політичного і соціально-економічного розвитку суспільства і держави. Воно полягає як у протиправних діях (бездіяльності), так і неетичних (аморальних) вчинках.

Загалом, корупція підриває економічні основи держави, блокує надходження іноземних інвестицій, приводить до «тінізації» економіки, сприяє зростанню впливу організованих злочинних груп.

Владний аспект впливу. Корупція в Україні впливає на формування органів державної влади всіх гілок влади, на вироблення і реалізацію державної політики.

Політичний аспект впливу. Корупція та боротьба з нею широко використовується у практиці політичної діяльності в Україні. Зрозуміло, що особливо гострою є ситуація під час проведення виборів, як президентських, так і парламентських.

Щоб подолати корупцію, важливо знати не тільки те, де вона існує, але й причини що породжують її. Умовно причини корупції можна поділити на: інституційні та суспільні.

Суспільними причинами корупції є: терпимість громадян до проявів корупції, а також особиста лояльність до посадовців та примирення з беззаконням.

http://manyava.org/publ/9-1-0-86

ЗАКОН УКРАИНЫ

от 14 октября года №1700-VII

О предотвращении коррупции

Раздел I Общие положения

Статья 1. Определение терминов

1. В этом Законе приведенные ниже термины употребляются в таком значении:

коррупционное правонарушение - деяние, содержащее признаки коррупции, совершенное лицом, указанным в части первой статьи 3 настоящего Закона, за которое законом установлена уголовная, дисциплинарная и/или гражданско-правовая ответственность;

подарок - денежные средства или иное имущество, преимущества, льготы, услуги, нематериальные активы, которые предоставляют/получают бесплатно или по цене ниже минимальной рыночной;

специально уполномоченные субъекты в сфере противодействия коррупции - органы прокуратуры, Национальной полиции, Национальное антикоррупционное бюро Украины, Национальное агентство по предупреждению коррупции;

субъекты декларирования - лица, указанные в пункте 1, подпунктах а и в пункта 2, пунктах 4 и 5 части первой статьи 3 настоящего Закона, другие лица, которые обязаны подавать декларацию в соответствии с настоящим Законом;

выборные лица - Президент Украины, народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым, депутаты местных советов, сельские, поселковые, городские председатели.

(В статью 1 внесены изменения в соответствии с Законами Украины от 10.11. г. №766-VIII, 23.03. г. №1975-VIII)

Статья 2. Законодательство в сфере предотвращения коррупции
Статья 3. Субъекты, на которых распространяется действие этого Закона

1. Субъектами, на которых распространяются действие этого Закона, являются:

1) лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления:

б) народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым, депутаты местных советов, сельские, поселковые, городские председатели;

в) государственные служащие, должностные лица местного самоуправления;

є) члены Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции;

ж) члены Центральной избирательной комиссии;

и) должностные и служебные лица других государственных органов, органов власти Автономной Республики Крым;

і) члены государственных коллегиальных органов;

2) лица, которые для целей настоящего Закона приравниваются к лицам, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления:

5) физические лица, которые:

Примечание. Лица, указанные в подпункте г части первой пункта 1 настоящей статьи, освобождаются от обязанности представления декларации при условии непребывания на других должностях, определенных в пункте 1, подпункте а пункта 2 части первой статьи 3 настоящего Закона

(В статью 3 внесены изменения в соответствии с Законами Украины от 14.07. г. №597-VIII, 02.07. г. №576-VIII, 10.11. г. №766-VIII, 12.11. г. №794-VIII, 10.12. г. №889-VIII, 02.06. г. №1403-VIII, 22.09. г. №1540-VIII, 21.12. г. №1798-VIII, 23.03. г. №1975-VIII)

Раздел II Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции

Статья 4. Статус Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции

1. Национальное агентство по предупреждению коррупции (далее - Национальное агентство) является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, который обеспечивает формирование и реализует государственную антикоррупционную политику.

2. Национальное агентство, в пределах, определенных этим и другими законами, несет ответственность перед Верховной Радой Украины и подконтролен и подотчетен Кабинету Министров Украины.

3. Национальное агентство образуется Кабинетом Министров Украины в соответствии с Конституцией Украины, этим и другими законами Украины.

Вопросы деятельности Национального агентства в Кабинете Министров Украины представляет Председатель Национального агентства.

5. Национальное агентство правомочно с момента назначения более половины его общего количественного состава.

Статья 5. Состав Национального агентства

1. Национальное агентство является коллегиальным органом, в состав которого входит пять членов.

3. Члены Национального агентства назначаются на должность Кабинетом Министров Украины сроком на четыре года по результатам конкурса. Одно и то же лицо не может занимать эту должность более двух сроков подряд.

4. В состав конкурсной комиссии входят:

1) лицо, определенное Верховной Радой Украины по представлению комитета Верховной Рады Украины, к предмету ведения которого относятся вопросы борьбы с организованной преступностью и коррупцией;

2) лицо, определенное Президентом Украины;

3) лицо, определенное Кабинетом Министров Украины;

4) руководитель специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти по вопросам государственной службы;

5) четыре человека, предложенные общественными объединениями, имеющие опыт работы в сфере предотвращения коррупции, которые отбираются в порядке, определенном Положением о конкурсе.

5. Решение конкурсной комиссии считается принятым, если за него на заседании конкурсной комиссии проголосовали не менее шести членов конкурсной комиссии.

Положение о конкурсе и Регламент работы конкурсной комиссии утверждаются Кабинетом Министров Украины. Работу конкурсной комиссии обеспечивает Секретариат Кабинета Министров Украины.

Информация о времени и месте проведения заседания конкурсной комиссии публикуется на официальном веб-сайте Кабинета Министров Украины не позднее чем за 48 часов до его начала.

6. Конкурсная комиссия:

8. Лицо, претендующее на участие в конкурсе, подает в указанный в объявлении срок следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе с предоставлением согласия на проведение специальной проверки в соответствии с настоящим Законом и на обработку персональных данных в соответствии с Законом Украины О защите персональных данных ;

3) декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за год, предшествующий году, в котором было опубликовано объявление о конкурсе;

4) иные документы, представление которых предусмотрено настоящим Законом для проведения специальной проверки.

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=74199

Закон о коррупции украины

Закон Украины «О предотвращении коррупции» (вступает в силу с 26.04. г.) до вступления в силу действует Закон Украины «О принципах предотвращения и противодействия коррупции»

Законом предусматриваются, в частности, следующие изменения:

Национальное агентство образуется Кабинетом Министров Украины и является ответственным перед Верховной Радой Украины.

Национальное агентство готовит ежегодные отчеты о своей деятельности, которые после утверждения Общественным советом при Национальном агентстве публикуются на его официальном сайте.

5) Вводится ряд обязательных для исполнения субъектами закона норм направленных на предотвращение коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений:

- Ограничения на использование служебных полномочий или своего положения с целью получения неправомерной выгоды.

- Ограничения относительно получения подарков.

- Ограничение относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности, ограничение совместной работы близких лиц. Не распространяются на депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, депутатов местных советов.

- Предотвращение и урегулирование конфликта интересов.

- Соблюдения правил этики.

- Осуществление финансового контроля путем подачи соответствующих деклараций. Полная проверка сведений осуществляется на протяжении 90 дней,

7) Вводятся требования по осуществлению мероприятий направленных на предотвращение коррупции в деятельности юридического лица:

8) Вводится ответственность за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения:

- Убытки, ущерб, нанесенный государству в результате совершения коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, подлежат возмещению лицом, совершившим соответствующее правонарушение, в установленном законом порядке.

- Сделка, заключенная вследствие нарушения требований настоящего Закона, может быть признана недействительной.

- Средства и иное имущество, полученные в результате совершения коррупционного правонарушения, подлежат конфискации или специальной конфискации по решению суда в установленном законом порядке.

9) Ужесточение ответственности путем увеличения размера штрафов за совершение коррупционных правонарушений (изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях).

Также дается поручение Кабинету Министров Украины:

http://uts.kvsz.com/index.php/novosti-zakonodatelstva/55-zakon-ukrainy-o-predotvrashchenii-korruptsii

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением